Methodieken

ZORG4YOU heeft ruime ervaring met het werken met de volgende methodieken:

Triple C

Triple-C is een behandelmethode voor mensen met een verstandelijke beperking die gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C's van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. In tegenstelling tot andere behandelmethoden richt Triple-C zich niet op het beheersen van probleemgedrag, maar op herstel van het gewone leven. Begeleiders, leidinggevenden, orthopedagogen en artsen bouwen samen aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met de cliënten. Een normale, menswaardige omgeving nodigt uit tot normaal menselijk gedrag. We bieden cliënten kansen en uitdagingen, geven hun taken, verantwoordelijkheden en ruimte voor eigen initiatieven. Cliënten krijgen zo meer succeservaringen, meer zelfvertrouwen en ontwikkelen hun competenties. Daardoor verdwijnt het probleemgedrag naar de achtergrond. En belangrijker nog: de onderliggende problematiek – die het probleemgedrag veroorzaakt – vermindert. Triple-C vraagt om anders denken, anders kijken en anders doen. Doordat steeds de menselijke behoeften van de cliënten voorop staat (anders denken), zien we probleemgedrag als het topje van de ijsberg (anders kijken) en gaan we anders met onze cliënten om (anders doen).

Methode Heijkoop

Centraal in de Methode Heijkoop staat de term 'anders kijken'. Dat betekent concreet kijken vanuit het perspectief van de verstandelijk gehandicapte zelf. Het doel van de methode is het zelfvertrouwen versterken en de begeleiding optimaal laten handelen door betere afstemming. Probleemgedrag is niet beperkt tot de verstandelijk gehandicapte zelf, maar is een gegeven van het hele netwerk om de betrokkene heen: we maken er allemaal deel van uit en we lopen allemaal vast. Via een nauwkeurige functie-analyse brengt deze methodiek het probleemgedrag in kaart. Heijkoop richt zich niet op de diagnostiek van de gehandicapte, maar op het scherper in beeld krijgen van het probleemgedrag in de praktijk van alledag. Deze focus is van belang om met name daardoor een beter beeld te krijgen van hoe wij als begeleiders handelen rondom het probleemgedrag. Dat maakt de methodiek ook tot een interactief proces dat verder kijkt dan een versimpeling in ‘oorzaak-gevolg’.

Sociaal competentiemodel

Het sociaal competentiemodel is een weegschaalmodel. Het gaat bij deze methode om het evenwicht tussen kennis & vaardigheden (draagkracht) aan de ene kant en om persoonskenmerken en motivatie (draaglast) aan de andere kant. Het sociaal competentiemodel richt zich vooral op vaardigheden die in het dagelijks leven noodzakelijk zijn; met name zelfredzaamheid en sociaal functioneren. Afhankelijk van de leeftijd komen daar ook ontwikkelingstaken bij. De kracht van deze werkwijze ligt op de positieve benadering door de sterke punten naar voren te halen; niet zelden zijn de zwakke punten al vele malen benadrukt. De uitdagingen vormen dan uiteindelijk concrete werkdoelen.

Geef me de 5

Deze door Colette de Bruin ontwikkelde methode is gericht op de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme. Ze heeft dit verfijnt in wat ze omschrijft als ‘Auti-Communicatie’. De methode vormt een brug tussen mensen met en zonder autisme. Daarbij helpen 5 richtinggevende vragen: Wat, Hoe, Waar, Wanneer en Wie. En soms helpt een zesde vraag: Waarom?

Het wat wijst op de concrete taken die moeten worden uitgevoerd. Het hoe op de wijze waarop deze zaken moeten worden gedaan, in concrete haalbare duidelijke stappen. Het Waar maakt duidelijk op welke plaats de taak moet worden uitgevoerd. Wanneer wijst op het moment waarop de taak start en waarop deze stopt. En het wie maakt duidelijk wie wat doet. De vanzelfsprekendheden van deze vragen blijken in de praktijk vaak minder eenvoudig. Communicatie, een van de belangrijkste aandachtspunten bij mensen met ASS, verloopt dan weer iets gemakkelijker langs de weg van visualiseren.

Werkwijze

De werkwijze van ZORG4YOU is die van een integrale benadering richting de zorgvrager. We willen versterken en ondersteunen met als uiteindelijk doel de situatie voor de zorgvrager te verbeteren. Lees meer ›